REPREZENTĂRI ALE SFINTEI TREIMI ÎN MANIERA TRADIȚIEI PICTOGRAFICE A INDIENILOR DIN MARILE CÂMPII AMERICANE

 REPRESENTATIONS  OF  HOLY  TRINITY  BUT  PAINTED  IN  THE TRADITION  OF  PLAINS  INDIAN  PICTOGRAPHY

 Precizare:  Postarea este bilingvă. Textul cu caractere Regular este textul scris in limba autorului.

Caracterele italice arată că segmentul respectiv este traducerea textului precedent.

Specification: Posting is bilingual . Regular text font is the text written in the author’s language.                        

Italics indicates that the segment is the translation of the preceding text .

Am avut plăcerea sa reîntâlnesc în vara 2015 pe Domnul Profesor Tunweya Thokaheya, în Bismarck, Dakota de Nord. Spre marea mea bucurie, Dânsul a acceptat propunerea de a colabora fructuos pentru a face cunoscută cultura Nativilor Americani în România.

I had the pleasure to meet again in summer 2015 Professor Tunweya Thokaheya in Bismarck, North Dakota. To my great joy, he accepted the proposal to collaborate fruitfully to make known Native American culture in Romania.

Profesorul Tunweya Thokaheya, Ioan Soran si pictura Sfintei Treimi, la sediul firmei KAT Communications Tunweya Thokaheya Professor, John Soran and painting Holy Trinity, at the company KAT Communications

Profesorul Tunweya Thokaheya, Ioan Soran si pictura Sfintei Treimi, la sediul firmei KAT Communications
Tunweya Thokaheya Professor, John Soran and painting Holy Trinity, at the company KAT Communications

 

Prima etapă a colaborării va fi prezentarea picturii Sfintei Treimi în tradiția tribului Lakota din Dakota de Nord si Sud, realizată de Dânsul. În funcție de interesul cititorilor pentru problemă, intenționăm să vă prezentăm încă o pictură cu Arhanghelul Gabriel în aceeași manieră și în final o povestire a Evangheliei după Luca în imagini, în stilul „Poveștilor de Iarnă” (Wintercount), adică un calendar al evenimentelor importante pe parcursul mai multor ani. În fiecare an se reține cel mai semnificativ-important eveniment, prezentat într-o imagine sintetizantă. Dar… toate la vremea lor.

The first phase of the collaboration will be presentation of Holy Trinity icon painted by Professor Thokaheya in the tradition of Lakota tribes from North and South Dakota. Depending on the interest of readers to the problem, we intend to present another painting with the Archangel Gabriel in the same manner and ultimately a story of the Gospel of Luke in pictures, in the style of ” winter’s Tale” (winter count), i.e. A calendar of important events for several years. Every year it holds the most significant event, presented in a synthesized image. But … all in good time.

Blogul profesorului Tunweya Thokaweya, in limba engleză, este accesibil la adresa http://thefirstscout.blogspot.com/

Professor Tunweya Thokaweya blog , in English, is available at http://thefirstscout.blogspot.com/

 

CHRISTIAN  ICONOGRAPHY… BUT  PAINTED  IN  THE  TRADITION  OF PLAINS  INDIAN  PICTOGRAPHY

Iconografie crestină… dar pictată in traditia pictografiei Indienilor din Marile Campii

Side view of the icon Vedere laterală a icoanei

Side view of the icon
Vedere laterală a icoanei

Some years back I painted an icon of the Holy Trinity. I thought that I’d take a traditional art like American Indian pictography and attempt to “write” an icon in the tradition of eastern or Russian Christian iconography. I took a course of Christian art from Sister Edith Selzer while I pursued my degree in Theology at the University of Mary in Bismarck, Nord Dakota.

Acum câțiva ani am pictat o icoană a Sfintei Treimi. M-am gândit să folosesc un stil tradițional, precum  pictografia Indienilor Americani și să încerc să “scriu” o icoană în spiritul tradiției creștine  de est sau a iconografiei ruse. Am urmat un curs de artă creștină predat de sora Edith Selzer, în timpul studiilor de teologie la Universitatea Maria din Bismarck, Nord Dakota.

Traditionally, iconographers selected a cypress plank upon which to write their icon. They “wrote” the icon rather than “painted” it because many Christians couldn’t read or write, but they could understand pictures and colors. I chose to use cedar on which to write my icon, for it is a sacred wood. It’s an aromatic wood, and the tree itself grows with other cedar trees. The roots of one cedar twine around the roots of other cedar trees and in this way the trees are collectively stronger, and on the Great Plains of North America the cedar needs all the strength it can call on to withstand the winds.

În mod tradițional, pentru icoană, meșterii aleg o scândură de chiparos. Ei “scriu” icoana, mai degrabă decât o “pictează” pentru că mulți creștini nu știu citi sau scrie, dar pot înțelege imagini și culori. Am ales să folosesc lemnul de cedru pentru a scrie icoana mea, deoarece el este un lemn sacru. Este un lemn aromatic și copacul crește impreună cu alți cedri . Rădăcinile unui cedru se îngemănează cu rădăcinilor altor cedrii și în acest fel copacii sunt colectiv mai puternici. În Marile Câmpii ale Americii de Nord cedrul are nevoie de toată puterea la care poate apela pentru a rezista vânturilor.

I anointed the plank with linseed oil. I then applied a red cotton cloth to the side on which I was going to write. Iconographers typically use white cloth to represent the shroud of Jesus Christ. I used red cloth, for red is a sacred color and is often used in medicine ties when one prays, and to represent the blood of the Christ. From the angle of the above picture, one can see plaster.

Am uns placa cu ulei de in. Apoi am aplicat o pânză de bumbac roșu pe partea pe care intenționam să „scriu”. Iconografii folosesc de obicei pânză albă pentru a reprezenta giulgiul lui Isus Cristos. Am folosit pânză roșie, deoarece roșul este o culoare sacră fiind adesea folosit în unele practici medicinale, atunci când un om se roagă, și pentru a reprezenta sângele lui Cristos. Apoi am acoperit suprafața cu grund, așa cum se poate vedea la colțuri în imaginea precedentă.

A head-on view of the icon Vedere frontală integrală a icoanei

A head-on view of the icon
Vedere frontală integrală a icoanei

 

A bald eagle flies in the bottom left hand corner, a golden eagle flies in the opposite corner. The two eagles do not fly within the circle of green, they fly above and beyond. In the Lakota tradition, eagles carry the messages or prayers of the people to the Creator above. The circle of green has three green rectangles in the top left corner, two rectangles and a triangle in the corner opposite. The green circle and the green shapes subtly suggest a turtle. In the Lakota tradition the turtle represents the world, grandmother earth. The Holy Trinity stands above or beyond the visible heavens.

Un vultur pleșuv zboară în colțul din stânga jos, un vultur auriu zboară în colțul opus. Cei doi vulturi nu zboară în cercul verde, ci dincolo de el. În tradiția Lakota, vulturii duc mesajele sau rugăciunile oamenilor sus, la Creator. Cercul verde are trei dreptunghiuri verzi în colțul din stânga sus, două dreptunghiuri și un triunghi în colțul opus. Cercul verde și formele verzi sugerează subtil o broască țestoasă. În tradiția Lakota broasca țestoasă reprezintă lumea, Bunica-Pământ. Sfânta Treime stă deasupra, sau dincolo de cerurile vizibile. 

A closer view of the icon O vedere care se concentreaza asupra cerurilor si a Sfintei Treimi in fata cortului, casei, Creatorului

A closer view of the icon
O vedere care se concentreaza asupra cerurilor si a Sfintei Treimi in fata cortului, casei, Creatorului

 

The Holy Trinity stands in front of the Creator’s lodge. On the left tipi flap are seven stars arranged in the pattern of Seven Brothers, commonly known as The Big Dipper. On the right tipi flap are also seven stars, these are the Seven Sisters, more commonly known as the Pleiades. In the Lakota tradition, some say that our souls or spirits descend from the heavens from the Seven Sisters, on its descent, the spirit passes through the “spoon” of the Big Dipper, before beginning its worldly journey in a body

Sfânta Treime stă în fața unui „Tipi” –  reședința Creatorului. [ Un „Tipi” este un cort mare din piele de animal construit pe un schelet de lemn si prevăzut cu clapete pentru evacuarea fumului. Este o locuință plăcută atât iarna cât și vara, ce poate avea un caracter sedentar,  specifică doar Indienilor din Marile Campii ale Americii de Nord și Canadei.] Pe clapeta din stânga a „tipiului” sunt șapte stele dispuse astfel încât să sugereze constelația Carul Mare, cunoscută Indienilor drept Constelatia „Șapte Frați”. Pe clapeta din dreapta sunt de asemenea, șapte stele, acestea sunt cele Șapte Surori, mai cunoscute sub numele de Constelația Pleiade. În tradiția Lakota , unii spun că sufletele sau spiritele noastre coboară din ceruri de la cele Șapte Surori, dar coborând, spiritul trece prin ” lingura ” Carului Mare, înainte de a începe călătoria lumească într-un corp. 

A closer view yet of the icon. Imaginea pune în evidenta cele trei persoane ale Sfintei Treimi.

A closer view yet of the icon.
Imaginea pune în evidenta cele trei persoane ale Sfintei Treimi.

 

The “Black Warbonnet” pattern radiates from the heads of the Holy Trinity. The left figure wears a creation robe, the robe with the patterns of the sun, the stars, the moon, and animals which were created before people. The right figure wears a blanket of holiness and humanity, and also carries the gift of the sacred pipe and a pipe bag which features the image of a bison cow. In Lakota tradition, the White Buffalo Calf Woman brought the pipe to the people, a “covenant” if you will, that each Lakota person create a deep and personal relationship with the Creator and the world around.

 O stilizare a coafurii rezervată persoanelor de seamă (Parură de razboi) înlocuiește aura personajelor Sfintei Treimi. Persoana din stânga (Tatăl) poartă o haină simbolizând Creația, deoarece în partea superioară se află simbolurile soarelui, lunii și stelelor, iar în partea inferioară desenele animalelor create înainte de crearea oamenilor. Personajul din dreapta (Spiritul Sfânt) poartă o mantie care simbolizează atât  sfințenia (albastru), cât și umanismul (roșu). El poartă de asemenea darul pipei sacre și o pungă a pipei decorată cu imaginea unei vaci-bizon . În tradiția Lakota  Femeia-Bizon Alb (ființa sacră de origine supranaturală) a adus oamenilor pipa păcii, un “legământ ” dacă vreți, că fiecare persoană Lakota crează o relație profundă și personală cu Creatorul și întreaga  lume înconjurătoare.

 

Detail to see more clearly the hands of the central character Detaliu pentru a vedea mai clar mainile personajului Central

Detail to see more clearly the hands of the central character
Detaliu pentru a vedea mai clar mainile personajului Central

The figure in the center is the Christ. This center figure makes two signs. The first sign is the sign for “good” in the Plains Indian Sign Language – with the left hand. The second sign is the Christian sign for divinity touching humanity – two fingers are shown, the thumb and the ring and pinky fingers touch, leaving the middle and index fingers straight out. The icon was blessed by then Roman Catholic Bishop Paul Zipfel of the Bismarck Diocese. The icon now resides in a private collection.

Personajul central este Isus Cristos care face două semne. Primul semn – făcut cu mâna stângă –  este semnul pentru bine în limbajul semnelor al Indienilor din Marile Câmpii. Al doilea semn este semnul creștin pentru atingerea umanității de către divinitate: degetul mare și degetul mic ating degetul inelar, iar degetele mijlociu și arătător sunt îndreptate în exterior. Pictograma a fost binecuvântata de către Episcopul romano-catolic al diecezei Bismarck, Paul Zipfel. Pictograma se află acum într-o colecție privată, KAT Communications, care a facilitat realizarea imaginilor folosite în prezentare.

Tunweya Thokaheya

 

Note explicative

Some explanations

Consider că sunt necesare câteva explicații pentru cititorul mai puțin cunoscător al unor elemente specifice culturii Indienilor din Marile Câmpii ale Americii de Nord și Canadei, tribul Lakota în special.

I believe that the preceding text requires some explanation for the reader less familiar with the specific elements of Indian culture in the Great Plains of North America and Canada, especially Lakota tribe .

 

 • Warbonnet – Parura

Prelucrare după sursa http://mycultureisnotatrend.tumblr.com/post/774173677/war-bonnet-appropriation-etiquette-dont-do-it    și imagini preluate de pe Internet

Processing on the source http://mycultureisnotatrend.tumblr.com/post/774173677/war-bonnet-appropriation-etiquette-dont-do-it   and images downloaded from the Internet

O parură de război, “warbonnet”

O parură de război, “warbonnet”

Bonetele de război cu pene, „warbonnets”, (parura, sau veșmântul de cap ) erau (sunt) purtate numai de bărbații indieni din Marile Câmpii Americane, sau canadiene, care au obținut un loc de mare respect în tribul lor. Ele sunt văzute ca elemente de mare importanță spirituală și politică. În perioada initială, nepoluată de mutarea forțată a unor populații, doar aproximativ 12 triburi purtau această „parură de război” din cele 500 recunoscute de autoritățile federale. Era îngăduit să poarte parura de război doar șeful de trib și luptătorii distinși în luptă. Vulturul este considerat de cele mai multe triburi din Marile Câmpii ca cea mai mare și cea mai puternică dintre toate păsările, și astfel, „warbonnets” sunt de obicei realizate din pene de vultur. În Statele Unite, vulturii sunt păsări protejate în temeiul Legii privind Tratatul de păsări migratoare din 1918, și doar persoanele înscrise ca făcând parte dintr-un trib de nativi americani le pot avea în mod legal. În vremurile inițiale fiecare pană de vultur din parura unui războinic însemna un dușman ucis. Femeile, chiar dacă, accidental erau șefi de trib, NU AU PURTAT nici o dată parura de război. Ea era un obiect sacru. Indienii consideră un sacrilegiu faptul ca azi oamenii albi poartă acest simbol al respectului, iar unele femei ignorante, sau lipsite de respect se „împăunează” cu acest simbol. Dacă vreti să citiți ce scrie un Indian care-și apără tradiția, consultați blogul de la adresa  http://mycultureisnotatrend.tumblr.com/post/774173677/war-bonnet-appropriation-etiquette-dont-do-it   În legătură cu relația dintre „warbonnet” și aura stilizată a persoanelor Sfintei Treimi, am ales dintre multele fotografii de paruri „autentice” fotografia de mai sus considerată ca fiind de tip „aură”. Și am adăugat mai jos imaginea unui personaj cu o parură de tip „aură”, așa că stilizarea Domnului Tunweya Thokaheya mi se pare sprijinită de pictura acestui bărbat luptător, într-un moment în care este calm, fumând pipa Păcii…

War_Bonnet_2

 • Tipi – Cort mare, conic, din piele de animal, cu schelet de lemn, folosit atât vara cât și iarna, eventual pentru viață sedentară.
 • Prelucrare după sursa https://en.wikipedia.org/wiki/Tipi și imagini preluate de pe Internet

Processing on the source https://en.wikipedia.org/wiki/Tipi and images downloaded from the Internet

Prima imagine pentru un „Tipi” este fotografia realizată la North Dakota Heritage Center. Este vizibilă structura de lemn și clapetele pentru eliminarea fumului. Domnul Tunweya Thokaweya le-a translatat (în sus) potrivit destinației lor de „lăcașuri” ale constelațiilor Carul Mare si Pleiade.

Tipi aflat în North Dakota Heritage Center, Bismarck

Tipi aflat în North Dakota Heritage Center, Bismarck

Interiorul unui „Tipi”

Interiorul unui „Tipi”

 

 • White Buffalo Calf Woman

           Femeia-Bizon Alb  

Redau mai jos o variantă a legendei Femeii Bizon Alb extrasă de pe Internet. Există variante mai detaliate, mai frumoase, atât în engleză cât și în franceză, deoarece Canada are și ea triburi indiene din Marile Câmpii. Puteți găsi legenda de mai jos detaliată la adresa http://www.crystalinks.com/buffalocalfwoman.html . Eu am prezentat-o doar succint, subliniind ce mi se părea esențial.

Cu mult timp în urmă, doi tineri au fost trimiși la vânătoare, deoarece tribul ducea lipsă de mâncare. Deodată, a apărut în fața lor o fată frumoasă îmbrăcată într-o haină albă din piele de căprioară.

White Buffalo Calf Women_1_3

Privind-o. unul dintre vânători a recunoscut că este o ființă sacră, Wakan, și a coborât ochii. Celălalt vânător s-a apropiat de ea cu ochii plini de poftă.

White Buffalo Calf Women_2_1

Femeia Bizon Alb i-a făcut semn războinicului desfrânat și în timp ce el se apropia de ea, un nor de praf s-a ridicat în jurul lor, ascunzându-i vederii. Când norul de praf a dispărut, lângă tânără nu mai era decât o grămadă de oase. În timp ce ea se apropia de tânărul vânător respectuos, ea i-a explicat că ea a îndeplinit doar dorința celuilalt vânător, permițându-i în acel scurt moment să trăiască o viață, să moară și să decadă.

Femeia Bizon Alb i-a cerut tânărului să se întoarcă la Poporul său și să le spună să se pregătească pentru venirea ei căci ea îi va învăța cum trebuie să se roage. Tânărul vânător a ascultat. Femeia Bizon Alb a venit cu cele necesare și cu pipa de rugăciune și i-a învățat pe oameni cele șapte feluri sacre de a se ruga. Aceste rugăciuni se fac în timpul celor șapte ceremonii esențiale:

 • purificarea în baie de aburi (un fel de saună),
 • ceremonia de dare a numelui unui copil,
 • ceremonia de vindecare pentru a reda sănătatea corpului, minții și spiritului,
 • ceremonia de adoptare a cuiva care devine rudenia ta,
 • ceremonia căsătoriei pentru unirea unui bărbat cu o femeie,
 • căutarea comuniunii spirituale cu Creatorul pentru îndrumare și aflarea răspunsurilor la întrebările vieții,
 • ceremonia ofertei sacrificării sinelui Creatorului, pentru ca El să răspundă rugăciunilor noastre, ale tuturor oamenilor.

După terminarea inițierii, Femeia Bizon Alb le-a spus oamenilor că se va întoarce pentru a vedea cum au fost păstrate lucrurile sacre aduse de ea.

 

Ioan Soran

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s